Cynthia Taylor | Spatula | Kitchen, Philadelphia. PA
Spatula
I was putting away dishes, and thought, "Ooh, shiny!"
01 2003
  previous 10
« 12868 Cynthia Taylor
  12869 Tiffanie
  12870 Piotrek Pecherz
  12871 Thomas Pitre
  12872 Wes Hodgson
  12873 Edulis
  12874 Dan Nash
  12875 Tracy Thibodeaux
  12876 Jan Reesman
  12878 maria suarez
  next 10

⇦ go back to that other thing | surprise me | tell me more ⇨