Chris Wynia | Navigation | Lake Ontario, Canada
Lake Ontario, Canada
Navigation
Shot while sailing on Lake Ontario.

Nikon D70
55mm
1/640sec
f4.2
08 2005
  previous 10
« 30672 Chris Wynia
  30673 Amanda Davis
  30674 Ricardo Eliezer de Souza e Silva Maas
  30675 David Vlietstra
  30676 Anthony Michael
  30677 Anthony Michael
  30678 Anthony Michael
  30679 Nathan Castellanos
  30680 massimo mion
  30681 massimo mion
  next 10

⇦ go back to that other thing | surprise me | tell me more ⇨